چرک نویس های یک عنکبوت روان پریش

خاطراتی که روزی به گرگ ها خوراندیم...نزد ما پاره پاره بازخواهند گشت.

مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست